принуден

принуден
прил. - заставен, насипен, пресилен, притиснат, накаран, задължен, натоварен
прил. - насилствен, принудителен, задължителен, наложен
прил. - неестествен, изкуствен, превзет
прил. - скован, дървен, хладен, резервиран, високомерен, надменен, надут, нелюбезен, важен, тежък

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • принуден съм — словосъч. заставен съм, не мога другояче, нямам друг избор, иначе не може, върша по силата на нещата, няма как, от немай къде, насипен съм, упражнено ми е насилие, нямам друг изход …   Български синонимен речник

  • Лоенгрин — (гер. Lohengrin) син на Парсифал, херој од старогерманска приказна, витез на светиот Грал, ослободител на брабантската принцеза Елза од чичко и Телармунд кој сакал да и го преземе престолот допловил од морето со чамец што го влечел лебед до… …   Macedonian dictionary

  • Магна карта — (либертатум) (лат. Magna carta libertatum) повелба што бил принуден да ја издаде англискиот крал Џон Лакланд во 1215 година со која се откажал од некои свои права во корист на благородништвото и свештенството …   Macedonian dictionary

  • егзекутивен — (лат. executivus) 1. извршен, управен 2. што се однесува на егзекуција, принуден, присилен …   Macedonian dictionary

  • коактивен — (лат. coactio принудување) принуден, присилен, што има право да присилува …   Macedonian dictionary

  • коерцибилен — (лат. coercereе запре/запира стегне/стега) присилен, принуден …   Macedonian dictionary

  • конфесор — (лат. confessor) 1. човек што го исповеда христијанството 2. во старата црква: тој што бил принуден да страда за верата, маченик 3. исповедник …   Macedonian dictionary

  • облигаторен — (лат. obligatorius) задолжителен, определен и утврден со закон, принуден …   Macedonian dictionary

  • репресивен — (фр. repressif) што се однесува на репресија, на принуда, принуден, казнен репресивни мерки законски и други мерки што ги презема државната власт против лица или групи лица кои со својата работа и со своите стремежи ја загрозуваат безбедноста или …   Macedonian dictionary

  • важен — прил. главен, основен, съществен, от значение, сериозен, необходим, първенствуващ, първостепенен, капитален, кардинален, значителен, ценен прил. забележителен, паметен прил. влиятелен, високопоставен, с тежест прил. доминиращ, господствуващ прил …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”